เงื่อนไขและข้อกำหนด - ULTIMA II

บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เขียนบนหน้าเว็บนี้จะช่วยจัดการกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกใช้อย่างเต็มที่และมีผลกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเขียนไว้ในนี้ทั้งหมด คุณไม่ต้องใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้

หากคุณอายุไม่ถึงสิบสามปีคุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้คุณ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเกี่ยวกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ULTIMA II และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

คุณจะได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด

คุณจะถูกจำกัด ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

- การเผยแพร่เนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ในสื่ออื่นๆ
- การขาย การอนุญาตให้ใช้สิทธิและ / หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์
- แสดงต่อสาธารณชนและ / หรือแสดงเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์
- การใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่เป็นอันตรายหรืออาจเกิดความเสียหายขึ้นกับเว็บไซต์นี้
- การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่กระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน
- การใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับหรือในทางใดก็ตามอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์หรือต่อบุคคลหรือกิจการใดๆ
- มีส่วนร่วมในการทำแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
- ใช้เว็บไซต์นี้เป็นส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ ถูกจำกัดการเข้าถึงโดยคุณและ ULTIMA II อาจจำกัดการเข้าถึงโดยคุณไปยังทุกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา อยู่ในดุลพินิจ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณมีสำหรับเว็บไซต์นี้เป็นความลับและ คุณต้องรักษาความลับเช่นกัน

เนื้อหาของคุณ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์นี้ "เนื้อหาของคุณ" จะหมายถึงข้อความเสียงข้อความ วิดีโอ รูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยการแสดงเนื้อหาของคุณ คุณยินยอมให้ ULTIMA II ไม่ผูกขาดทั่วโลก ขออนุญาตสิทธิในการที่ไม่สามารถเพิกถอนเพื่อนำไปปรับใช้ ปรับเปลี่ยน แปลและเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และทุกรูปแบบ

เนื้อหาของคุณจะต้องเป็นของคุณเองและจะต้องไม่ถูกบุกรุกสิทธิใดๆของบุคคลที่สาม. ULTIMA II ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ของคุณจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. นอกจากนี้ยังมีผลกับทุกสื่อโซเชียลมีเดียของ ULTIMA II

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีข้อกำหนดให้ "ตามที่มี" ความผิดพลาดทั้งหมดและ ULTIMA II ไม่รับรองหรือไม่รับประกันของแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะตีความว่าเป็นคำแนะนำแก่คุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ULTIMA II ,เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง ULTIMA II รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกรรมการและพนักงานจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่องหรือความรับผิดพิเศษที่เกิดขึ้นหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้

การให้ความคุ้มครอง

คุณขอชดใช้ค่าเสียหายได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จาก ULTIMA II และ/ หรือหนี้ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้น, ความต้องการ, สาเหตุของการกระทำความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของคุณตามบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้

การเป็นโมฆะ

หากข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ พบว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกลบโดยไม่มีผลต่อการรวมรายการที่เหลืออยู่

การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข

Ultima II ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่เห็นสมควร และด้วยการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ

การมอบหมาย

ULTIMA II ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิโอนและการรับช่วงสิทธิและ / หรือพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่แจ้งเตือนใดๆ . แต่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้โอนย้ายหรือรับช่วงสิทธิใดๆ / หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Ultima II และในความสัมพันธ์กับการใช้งานของเว็บไซต์นี้และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมถึงการทำความเข้าใจต่างๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับและการควบคุม

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเคารพประเทศหรือรัฐในช่วงเวลา ของการที่อยู่ภายใต้สังกัดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ULTIMA II | The Ageless Expert Founded in New York

SUBSCRIBE NOW